Thomas Edison mottos

Thomas Alva Edison said Mottos

Thomas Edison said (Mottos 02)

Being genius is 1% inspiration and 99% tiredness. (Thomas Edison said) CATEGORY: ...
Read More
Thomas Edison said Mottos

Thomas Edison said (Mottos 03)

Everything comes to the one who acts quickly as he waits. (Thomas ...
Read More

Pin It on Pinterest

Share This